Job seekers

Advanced Search >>

I'm seeking
  
Image Name Nationality Location Expected Salary Login Date
Fraser1 Xian Jun 20 15:02
Tina1 Ningbo Jun 20 14:57
Greg1 Chongqing Jun 20 14:55
Denis1 Shenzhen Jun 20 14:49
Blake1 Beijing Jun 20 14:42
dondon Philippines Beijing 12000-15000RMB Jun 20 12:53
Varivoda Nanjing Jun 20 10:21
bouabid Huzhou Jun 20 11:02
gary11 Guangzhou Jun 20 09:58
Anna11 Xian Jun 20 10:13